Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
fax: 17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Młodzieżowe Centrum Kariery Punkt Pośrednictwa Pracy Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej
Informacje o projekcie Od Szkolenia Do Zatrudnienia

 

 

 

Gwarancje dla Młodzieży


► Program OPERACYJNY- Wiedza-Edukacja-Rozwój (POWER),
I oś priorytetowa- osoby młode na rynku pracy,
Priorytet Inwestycyjny 8.6. Trwała Integracja na rynku pracy ludzi młodych, w  szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży.

 

Beneficjenci Gwarancji dla Młodzieży

 

Młodzież z grupy NEET – młodzi ludzie w wieku od 15 do 25 r.ż., którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu.

Wsparcie OHP adresowane będzie przede wszystkim do młodzieży znajdującej się – z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Konkretne działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.

 

OBSZAR I 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób młodych w wieku 15-17 lat zaniedbujących  obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zagrożona wykluczeniem społecznym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się- projekt „Pomysł na siebie”


Beneficjenci projektu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

• 15-16 lat (500 osób) – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie powrót do nauki bądź szkolenia,
• 16-17 lat (1 000 osób) – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych.

 

Proponowane formy wsparcia:

Dla osób w wieku 15-16 lat:

• poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa),
• wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
• szkolenia – warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe,
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW.

Dla osób w wieku 16-17 lat:

• poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa),
• wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
• szkolenia – kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym,
• kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone zewnętrznym egzaminem (wraz ze stypendium dla uczestników kursów) – przeznaczony dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki,
• nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji
i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i .in.),
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW.

 

OBSZAR II

Cel projektu: Objęcie młodych osób dorosłych z grupy NEET zróżnicowanym wsparciem prowadzącym do zatrudnienia, realizowanym w niezbędnym stopniu we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i pracodawcami, obejmującym działania umożliwiające w miarę potrzeb nabycie lub podwyższenie umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi do aktywizacji zawodowej i społecznej.

 

Proponowane formy wsparcia:

• poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa),
• wsparcie udzielane zależnie od potrzeb wskazanych w diagnozie indywidualnej – konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne (w formie indywidualnej),
• szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej),
• szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu zewnętrznego),

 

OBSZAR II

Aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku 18-24 lata pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy- projekt „Równi na rynku pracy”.

• staże zawodowe u pracodawców (wraz ze stypendium dla uczestników staży
i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów staży z zakładu pracy),
• wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),
• nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy
i. in.),
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w czasie uczestnictwa w projekcie.
Formy wsparcia dedykowane osobom zamieszkującym tereny wiejskie i małe miejscowości:
• indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
• wsparcie mobilności geograficznej,
• trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.).

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji
„Pomysł na siebie” – projekt dla osób niepełnoletnich

Grupa A
osoba w chwili przystąpienia do projektu musi:

• mieć ukończony 15 r.ż. i nie mieć ukończonego 17 r.ż.,
• być osobą nieaktywną zawodowo,
• nie posiadać w ogóle/posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
• posiadać słabe wyniki w nauce i wykazywać dużą absencję na zajęciach szkolnych /przyjęto, że osoba wykazująca słabe wyniki w nauce to taka, która uzyskała średnią z ocen w ubiegłym roku szkolnym 2,9 i niższą, natomiast osoba wykazująca dużą absencję na zajęciach szkolnych to taka, której nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymywały się na poziomie 20% i wyżej/.

 

Grupa B
osoba w chwili przystąpienia do projektu musi:

• mieć ukończony 16 r.ż. i nie mieć ukończonego 18 r.ż.,
• być osobą nieaktywną zawodowo,
• nie posiadać w ogóle/ posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
• nie uczestniczyć w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
• mieć ukończone gimnazjum,
• mieć opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną
/zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 16.07.2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – Dz. U. z 2012 r. poz. 857)/.

 

„Równi na rynku pracy” – projekt dla osób pełnoletnich
osoba w chwili przystąpienia do projektu musi:

• mieć ukończony 18 r.ż. i nie mieć ukończonego 25 r.ż.,
• zaliczać się do grupy NEET – być osobą niepracującą/nieaktywną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się,
• nie posiadać w ogóle kwalifikacji zawodowych lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.


Rzeszów
Rekrutacja w Obszarze II

CEiPM Rzeszów
Łańcut PPP
Strzyżów PPP
Strzyżów OSZ
Mielec MCK
Dębica OSZ
Dębica MCK
OSZ Rzeszów

Rekrutacja w Obszarze I
HP 9-1 Rzeszów
HP 9-19 Dębica

Tarnobrzeg
Rekrutacja w Obszarze II

CEiPM Tarnobrzeg
Nisko OSZ
Gorzyce MCK 
Nowa Dęba MCK

Rekrutacja w Obszarze I
HP 9-17 Stalowa Wola
HP 9-15 Tarnobrzeg

 

Krosno
Rekrutacja w Obszarze II

CEiPM Krosno
Jasło MCK
Brzozów MCK
Sanok MCK

Rekrutacja w Obszarze I

HP 9-9 Krosno
HP 9-10 Krosno 
HP 9-8 Sanok

 

Przemyśl

Rekrutacja w Obszarze II

CEiPM Przemyśl
Przeworsk MCK
Cieszanów MCK

Rekrutacja w Obszarze I

HP 9-13 Przemyśl
HP 9-12 Jarosław

  

 

 

  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Gwarancje dla Młodzieży

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Zamówienia publiczne

  Projekty UE zakończone

    Nowe perspektywy

    Gwarancje dla młodzieży

Obudź swój potencjał
    OHP jako realizator usług rynku pracy

    Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój

    Nowoczesne Kompetencje Kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP

    Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodz

    Młodzieżowa Akademia Umiejętności

    Nowoczesne Kompetencje Kadry OHP

    Nasza Przyszłość

    Life coaching

    Szkolenie Kadry Ochotniczych Hufców Pracy

    Nowe Możliwości - Lepsze Jutro

    Tworzenie architektury...

    Nowe perspektywy 2

    Ginące Zawody

    Obudź swój potencjał

    Akcja Aktywizacja

    Równi na rynku pracy

    Pomysł na siebie

  EURES

  ECAM

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Współpraca międzynarodowa

  Wizerunek OHP

  Absolwenci OHP

  Ferie z OHP

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Ogólnopolski Tydzień Kariery

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP