Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
fax: 17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej
Informacje o projekcie Od Szkolenia Do Zatrudnienia
Informacje o projekcie Od Szkolenia Do Zatrudnienia

 

WNIOSEK O ANEKS 

w związku ze zmianą wysokości stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników od 1 września 2019 roku

 

Spis treści

1. Komunikaty
2. Procedura ubiegania się o refundację
3. Podstawa prawna
4. Wykaz jednostek OHP zajmujących się refundacją
5. Pliki do pobrania
6. Instrukcja wypełniania dokumentów

    

KOMUNIKATY DLA PRACODAWCÓW  

1. CEiPM przypomina o terminowym składaniu wniosków o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Niedotrzymywanie terminów jest skutkiem braku wypłaty środków fiannsowych oraz jednym z powodów rozwiązania umowy o refundację.
2. Prosimy o pisemne informacje dotyczące wszelkich zmian w umowie o refundację, szczególnie dotyczące uczniów powtarzających klasy, zmiany adresowe i zmiany nr. konta. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem młodocianym prosimy o przesłanie świadectwa pracy.
3. Informujemy pracodawców, że biura OHP przyjmujące strony w sprawach refundacji w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu czynne są od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

 

4. Prosimy o rzetelne i dokładne sporządzanie wniosków składanych do CEiPM, gdyż każda pomyłka skutkuje wezwaniem do uzupełnienia, bądź odesłaniem wniosku, co wydłuża czas do uzyskania refundacji oraz zawarcia umowy o refundację.

 

5. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi podczas sporządzania tych wniosków. Jest to dokument na podstawie, którego wypłacamy Państwu środki finansowe – wobec tego

niedopuszczalne jest na wniosku używanie korektora

Jeśli podczas sporządzania dokumentu nastąpiła pomyłka proszę o skreślenie tego zapisu i postawienie parafki, ewentualnie pieczątki firmy. Prosimy również o zminimalizowanie ilości poprawek na dokumentach. Dostarczane dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami, być czyste, niepomięte.

Dokumenty należy wypełniać niebieskim długopisem. 

Kserokopie dokumentów przekazywane do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży muszą posiadać: datę, pieczęć za zgodność z oryginałem, wyraźny podpis, a jeżeli podpis jest niewyraźny, to dodatkowo pieczęć imienną osoby potwierdzającej.

 

Poniedziałek jest dniem technicznym – bez przyjmowania interesantów

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ.

Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

3) pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

 

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP właściwym dla miejsca odbywania przygotowania zawodowego. Wniosek można przekazać samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców, np. Cechu Rzemiosł Różnych.

[pokaż miejsca składania wniosków]

 

We wniosku należy podać dane, m.in.:

1) nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy;
2) nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana wypłata refundacji;
3) numer identyfikacji podatkowej NIP;
4) oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;
5) formę prawną prowadzonej działalności;
6) nazwę(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
7) wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy, obejmujący:

a) imię i nazwisko młodocianego,
b) numer PESEL młodocianego,
c) datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwania przygotowania zawodowego,
d) nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,
e) formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy);

8) oświadczenia o:

a) liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,
b) liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,
c) liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,
d) niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt 7, z innej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”;

9) deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy.

Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

1) kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym;
2) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych;
3) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.4));
4) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2010r. nr 18 poz.99 art.37 ust.1 pkt.1):

„Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub wykazu otrzymanej pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis”.

 

Terminy składania wniosków:

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.
 

[przejdź do pobierania wniosków]

  

PODSTAWA:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2014 r. poz. 865);

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, ze zmianami.);

- Refundacja stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.04.2007r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. nr 77 poz.518 z późniejszymi zmianami).
 

 

WYKAZ JEDNOSTEK OHP ZAJMUJĄCYCH SIĘ REFUNDACJĄ WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH NA TERENIE PODKARPACIA

 

Jednostka organizacyjna
Zasięg terytorialny (powiaty)
CEiPM w Krośnie
ul. Lewakowskiego 7,
38-400 Krosno,
Tel. / fax 13 432 11 27
brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki, bieszczadzki
CEiPM w Przemyślu
ul. Okrzei 2,
37-700 Przemyśl,
Tel. 16 670 89 00
fax: 16 677 91 65
jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski
CEiPM w Rzeszowie
Al. Piłsudskiego 31,
35-074 Rzeszów,
Tel.: 17 852 39 10, w. 31, fax. w. 39
tel .kom. 797 685 472
dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, ropczycki, strzyżowski, rzeszowski
CEiPM w Tarnobrzegu
ul. Moniuszki 20,
39-400 Tarnobrzeg,
Tel. /fax 15 822 75 54 wew. 26
niżański, stalowowolski, tarnobrzeski

 

PLIKI DO POBRANIA: 

WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 

 

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW

   PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Gwarancje dla Młodzieży

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Zamówienia publiczne

  Projekty UE zakończone

  EURES

  ECAM

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Współpraca międzynarodowa

  Ochrona Danych Osobowych

  Wizerunek OHP

  Absolwenci OHP

 

  Ogólnopolski Tydzień Kariery

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP