Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz nasz profil na Facebooku
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister właściwy ds. pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW

 

Zasady powierzania pracy młodocianym cudzoziemcom

 

Drodzy Pracodawcy


Od 1 września z umową o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń będzie wysyłany komplet klauzul RODO, który podpisuje osoba wskazana na druku. Klauzule nie odsyłamy do OHP! Proszę je umieścić w aktach osobowych osób których dotyczą.

Do umowy będzie dopięte oświadczenie o przekazaniu klauzul, które podpisuje pracodawca i odsyła wraz z umową do OHP.

Klauzule i oświadczenie są do pobrania na tej stronie w plikach do pobrania.

 

 1. Pracodawcy, którzy ubiegają się o zwolnienie bądź częściowe zwolnienie z opłaty składek ZUS, będą mogli składać wnioski o dokonanie refundacji po otrzymaniu informacji / decyzji z ZUS. Do wniosków prosimy dołączyć oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu bądź częściowym zwolnieniu z opłaty składek ZUS i kserokopię informacji / decyzji z ZUS. Tylko na tej podstawie zostanie wypłacona refundacja.
 2. Pracodawcy, którzy będą mieli odroczony ZUS, wnioski o dokonanie refundacji mogą składać po opłaceniu składek.
 3. Pracodawcy, którzy będą składać wnioski o dokonanie refundacji, a nie będą się starać o zwolnienie bądź częściowe zwolnienie z opłaty składek ZUS, prosimy o podłączenie oświadczenia zawierającego taką informację wraz z datą i podpisem pracodawcy.
  [Pobierz wzór oświadczenia]

 

Dotyczy COVID-19

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii i idącymi za tym obostrzeniami dotyczącymi m.in zamknięcia placówek oświatowych oraz ograniczeniem zajęć praktycznej nauki zawodu u pracodawców przekazuję poniżej informacje dotyczące postępowania w zaistniałej sytuacji oraz w kontaktach z pracodawcami lub rodzicami młodocianych pracowników:

 1. Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawach szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (...), Dz. U. 2020, poz. 493 - umożliwia w § 4 ust. 2 przeprowadzenie zajęć praktycznych zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w uzgodnieniu z pracodawcą, do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.
 2. Powyżej przywołane rozporządzenie MEN w § 4 ust. 3 wlicza okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt.l ustawy Prawo oświatowe (dofinansowanie kosztów po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego wypłacane przez gminy). Zapis ten ma również odzwierciedlenie w spec ustawie z dnia 31 marca 2020 r.
 3. Przepisy regulujące dokonywanie refundacji przez jednostki OHP nie zmieniły się od dnia 12 marca br. W związku z tym refundacja może być dokonana po faktycznej wypłacie wynagrodzenia młodocianemu pracownikowi i opłaceniu składek ZUS oraz udokumentowaniu tego faktu przez pracodawcę wraz z wnioskiem o ich zwrot.
 4. Kwestia wypłaty refundacji za okres niewykonywania pracy przez młodocianego związany z zawieszeniem funkcjonowania jednostek oświatowych jest uregulowana w ustawie z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Stanowi o tym art. 15 f. (Dz. U. 2020, poz. 568).
 5. Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 15 f przywołanej powyżej ustawy pracodawca może (nie musi) wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenie w całości lub w części za okres zwolnienia ze świadczenia pracy w ramach praktycznej nauki zawodu i zachowuje prawo do refundacji z tego tytułu. W przypadku wypłacenia wynagrodzenia w całości lub w części pracodawca do wniosku o refundację dołącza dokument potwierdzający wypłatę (może to być przelew bankowy, a w przypadku odbioru osobistego wynagrodzenia - pokwitowanie jego otrzymania) oraz potwierdzenie opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne.
 6. W przypadku, kiedy pracodawca zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne to nie ma podstawy do ich refundowania, gdyż pracodawca nie będzie ponosił ich kosztów. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca w tym przypadku złoży oświadczenie, że został zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wskazując podstawę tego zwolnienia.
 7. Zawieszenie działalności gospodarczej a rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi pracownikami - zawieszenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej jest możliwe tylko wówczas, gdy nie zatrudnia on pracowników, w tym pracowników młodocianych.

Przesłanki rozwiązania umowy o pracę zawartej z młodocianym określone zostały w art. 196 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

 • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

A zatem pracodawca nie może zwolnić pracownika młodocianego w drodze wypowiedzenia mu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powołując się na chęć zawieszenia działalności gospodarczej, gdyż zawieszenie działalności gospodarczej nie spełnia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek rozwiązania umowy o pracę z młodocianym za wypowiedzeniem.

 

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w zycie wyższe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych. Pracodawcy, którzy chcą otrzymać refundację według nowych stawek, zobowiązani będą złożyć w CEiPM wniosek o aneks do zawartych umów refundacyjnych.

WNIOSEK O ANEKS

 

Spis treści

1. Ważne uwagi
2. Procedura ubiegania się o refundację
4. Wykaz jednostek OHP zajmujących się refundacją
5. Pliki do pobrania
6. Instrukcja wypełniania dokumentów

    

WAŻNE UWAGI  

1. CEiPM przypomina o terminowym składaniu wniosków o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Niedotrzymywanie terminów jest skutkiem braku wypłaty środków finansowych oraz jednym z powodów rozwiązania umowy o refundację.
2. Prosimy o pisemne informacje dotyczące wszelkich zmian w umowie o refundację, szczególnie dotyczące uczniów powtarzających klasy, zmiany adresowe i zmiany nr. konta. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem młodocianym prosimy o przesłanie świadectwa pracy.
3. Informujemy pracodawców, że biura OHP przyjmujące strony w sprawach refundacji w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu czynne są od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

4. Prosimy o rzetelne i dokładne sporządzanie wniosków składanych do CEiPM, gdyż każda pomyłka skutkuje wezwaniem do uzupełnienia, bądź odesłaniem wniosku, co wydłuża czas do uzyskania refundacji oraz zawarcia umowy o refundację.

5. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi podczas sporządzania tych wniosków. Jest to dokument na podstawie, którego wypłacamy Państwu środki finansowe – wobec tego

niedopuszczalne jest na wniosku używanie korektora

Jeśli podczas sporządzania dokumentu nastąpiła pomyłka proszę o skreślenie tego zapisu i postawienie parafki, ewentualnie pieczątki firmy. Prosimy również o zminimalizowanie ilości poprawek na dokumentach. Dostarczane dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami, być czyste, niepomięte.

Dokumenty należy wypełniać niebieskim długopisem. 

Nie należy przesuwać, zmieniać rozmiaru tabel, akapitów, ani w jakikolwiek sposób modyfikować układu dokumentów.

Kserokopie dokumentów przekazywane do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży muszą posiadać: datę, pieczęć za zgodność z oryginałem, wyraźny podpis, a jeżeli podpis jest niewyraźny, to dodatkowo pieczęć imienną osoby potwierdzającej.

 

Poniedziałek jest dniem technicznym – bez przyjmowania interesantów

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ.

Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;
 2. pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
 3. pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.
Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP właściwym dla miejsca odbywania przygotowania zawodowego. Wniosek można przekazać samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców, np. Cechu Rzemiosł Różnych.

[pokaż miejsca składania wniosków]

 

We wniosku należy podać dane, m.in.:

1) nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy;
2) nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana wypłata refundacji;
3) numer identyfikacji podatkowej NIP;
4) oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;
5) formę prawną prowadzonej działalności;
6) nazwę(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
7) wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy, obejmujący:

a) imię i nazwisko młodocianego,
b) numer PESEL młodocianego,
c) datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwania przygotowania zawodowego,
d) nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,
e) formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy);

8) oświadczenia o:

a) liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,
b) liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,
c) liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,
d) niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt 7, z innej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”;

9) deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy.

Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

1) kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym;
2) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych;
3) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.4));
4) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2010r. nr 18 poz.99 art.37 ust.1 pkt.1):

„Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie”.

 

Terminy składania wniosków:

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.
 

[przejdź do pobierania wniosków]

 

 

WYKAZ JEDNOSTEK OHP ZAJMUJĄCYCH SIĘ REFUNDACJĄ WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH NA TERENIE PODKARPACIA

Jednostka organizacyjna Zasięg terytorialny (powiaty)
CEiPM w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 7
tel. 13 432 11 27
refundacja.krosno@ohp.pl
brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki, bieszczadzki
CEiPM w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Okrzei 2
tel. 16 670 89 00
refundacja.przemysl@ohp.pl
jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski
CEiPM w Rzeszowie 
35-074 Rzeszów, al. Piłsudskiego 31
tel. 17 852 39 10, w. 31
tel. kom. 797 685 472
refundacja.rzeszow@ohp.pl
dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, ropczycki, strzyżowski, rzeszowski
CEiPM w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20
tel. 15 822 75 54
refundacja.tarnobrzeg@ohp.pl
niżański, stalowowolski, tarnobrzeski

 

PLIKI DO POBRANIA: 

WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 

Wskaźnik Okres obowiązywania

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych

01.09.2022 - 30.11.2022
Wykaz zawodów za które może być dokonywana refundacja od 01.09.2022
Wykaz zawodów za które może być dokonywana refundacja 01.09.2021 - 31.08.2022
Wykaz zawodów za które może być dokonywana refundacja 01.09.2020 - 31.08.2021
Wykaz zawodów za które może być dokonywana refundacja 01.09.2019 - 31.08.2020
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych 01.06.2022 - 31.08.2022
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych 01.03.2022 - 31.05.2022
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych 01.12.2021 - 28.02.2022
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych 01.09.2021 - 30.11.2021
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych 01.06.2021 - 31.08.2021
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych 01.03.2021 - 31.05.2021
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych 01.12.2020 - 28.02.2021
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych 01.09.2020 - 30.11.2020
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
01.06.2020 - 31.08.2020
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych 01.03.2020 - 31.05.2020

 

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW

 

   PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Kursy i Szkolenia

  Oferty pracy

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Absolwenci OHP

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Zamówienia publiczne

  Projekty

  ECAM

  Wizerunek OHP

  Ochrona Danych Osobowych

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP